"මිනිස්සු කියන්නෙ අපි ජරා ගෑනු කියලා..
මේ ලෝකෙ හැම ගෑනිම හොඳයි.. හැබැයි අපි නරකයි.."
"මට තේරෙන් නෑ අපි නරක් වෙන හේතුව...අපි මිනිස්සු එක්ක
ඉන්නෙ නිකන් නෙවෙයි.. උන් දෙන සල්ලිවලට.."
"> "මිනිස්සු කියන්නෙ අපි ජරා ගෑනු කියලා..
මේ ලෝකෙ හැම ගෑනිම හොඳයි.. හැබැයි අපි නරකයි.."
"මට තේරෙන් නෑ අපි නරක් වෙන හේතුව...අපි මිනිස්සු එක්ක
ඉන්නෙ නිකන් නෙවෙයි.. උන් දෙන සල්ලිවලට.."
">
www.eethalayanews.com
  New Page 1
New Page 1
Eethalaya News
New Page 1


2022-10-21 11:21:18 -  387 යි

This news no tamil language

  ඔබේ අදහස්
  ඔබේ අදහස් ඔබට කැමති අයුරින් මෙහි ලියන්න
 
 
 
 
7 + 4 =

New Page 1

  2014 by www.eethalayanews.com