ඊතලය
ස්තූතියි අපව දැනුවත් කලාට

sathjaya
ලින්ක් එකේ සිදුවිමට සමාන සිදුවිමක් කැකිරාව මධය විද්‍යාලයේදී ගුරු වැඩවර්ජනය දිනයේ සිදුව ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. සොයා බලා මෙවැනි දේ සිදු නොවීමට වාර්තා කර වගකිය යුත්තන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න. http://eethalayanews.com/NewsMain.php?san=22694 http://eethalayanews.com/contact.php?em=&pwd=